0

De leukste kleding voor dames, jongens & meiden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 Inleiding

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een bestelling plaatst via onze website en bevat belangrijke informatie voor u als koper!

1 Definities

Onze gegevens:. Ti Amo Fashion & More staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74784145.

Onze website: de website van Ti Amo Fashion & More, te raadplegen via http://www.tiamofashion.nl en alle bijbehorende sub-domeinen.

De klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Ti Amo Fashion & More en/of zich geregistreerd heeft op onze website.

De overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ti Amo Fashion & More en de klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

De algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Ti Amo Fashion & More zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden, zijn deze voor Ti Amo Fashion & More slechts bindend, indien deze door Ti Amo Fashion & More uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor de klant het meest gunstig is.

3 Prijzen en informatie

Alle op de website van Ti Amo Fashion & More vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

De verzendkosten die worden gerekend, zullen duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld en tijdens het bestelproces apart worden weergegeven.

De inhoud van onze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, Ti Amo Fashion & More kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Ti Amo Fashion & More afkomstige artikelen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Ti Amo Fashion & More kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

4 Totstandkoming van deze overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Ti Amo Fashion & More en het voldoen aan de daarbij door Ti Amo Fashion & More gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ti Amo Fashion & More onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Ti Amo Fashion & More het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
Ti Amo Fashion & More kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Ti Amo Fashion & More op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Registratie op onze website

Om optimaal gebruik te maken van onze website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

De klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Ti Amo Fashion & More is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of kledingwinkel daarvan in kennis te stellen, zodat Gadgetwinkel gepaste maatregelen kan nemen.

6 Uitvoering van de overeenkomst

Zodra de bestelling door Ti Amo Fashion & More is ontvangen, stuurt Ti Amo Fashion & More de producten zo spoedig mogelijk toe.

Ti Amo Fashion & More is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 28 dagen geleverd worden.

Indien Ti Amo Fashion & More de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt Ti Amo Fashion & More de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Ti Amo Fashion & More raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader artikel omtrent garantie en conformiteit.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen in onze winkel, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Ti Amo Fashion & More is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is, dit altijd in overleg met de klant. De klant is gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en indien van toepassing, het product kosteloos te retourneren.

7 Herroepingsrecht/retour

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Ti Amo Fashion & More  binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen dan geldt de dag waarop de klant de laatste zending heeft ontvangen.

Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode geldt de dag waarop de klant de eerste zending heeft ontvangen.

Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

Binnen de bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product. Klant zal het product slechts passen om te beoordelen of de maat goed is. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een onze winkel zou kunnen. Al onze producten zijn voorzien van speciale labels die niet verwijderd mogen worden.  Bij verwijdering van deze labels vervalt het retourrecht.

De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan om voor herroepingsrecht in aanmerking te komen.

De klant kan de overeenkomst ontbinden binnen de gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping te zenden aan Ti Amo Fashion & More of op andere wijze aan Ti Amo Fashion & More kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch. Ti Amo Fashion & More bevestigt in de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 7 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om het product af te leveren in onze winkel onder die voorwaarde dat het modelformulier voor herroeping is bijgesloten. Bij retourlevering in de winkel zal het aankoopbedrag op de bankrekening van de klant worden geretourneerd of indien gewenst omgeruild.

Producten kunnen geretourneerd worden aan: Ti Amo Fashion & More, Provincialeweg 11, 4321 SM te Kerkwerve.

Door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst terugbetaald op het bankrekeningnummer van de klant. Ontbinding van de overeenkomst kan alleen als de bestelde producten daadwerkelijk bij Ti Amo Fashion & More zijn aangekomen.

Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8 Betaling

De klant dient betalingen aan Ti Amo Fashion & More volgens de in de bestelprocedure op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ti Amo Fashion & More is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden.

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betaalmethode (s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de toepasselijke wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacyverklaring verwerkt.

Garantie en conformiteit

Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Ti Amo Fashion & More een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

Ti Amo Fashion & More staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Ti Amo Fashion & More er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door Ti Amo Fashion & More, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, Ti Amo Fashion & More daarvan in kennis te stellen.

Indien Ti Amo Fashion & More de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Ti Amo Fashion & More, dan kan hij bij Ti Amo Fashion & More telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie onze contactgegevens onder aan deze algemene voorwaarden.

Ti Amo Fashion & More geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Ti Amo Fashion & More binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

Aansprakelijkheid

Dit Artikel is slechts van toepassing indien de klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

De totale aansprakelijkheid van Ti Amo Fashion & More jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
Aansprakelijkheid van Ti Amo Fashion & More jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Buiten de in de vorige twee opsommingen van dit artikel genoemde gevallen rust op Ti Amo Fashion & More jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ti Amo Fashion & More.

De aansprakelijkheid van Ti Amo Fashion & More jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Ti Amo Fashion & More onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Ti Amo Fashion & More ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ti Amo Fashion & More in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ti Amo Fashion & More meldt.

In geval van overmacht is Ti Amo Fashion & More niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Ti Amo Fashion & More.

Persoonsgegevens

Ti Amo Fashion & More verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de wet op de privacy en zullen nimmer in handen van derden gegeven worden.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ti Amo Fashion & More gevestigd is.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Ti Amo Fashion & More

Retouradres:

Provincialeweg 11

4321 SM Kerkwerve

e-mail: shop@tiamofashion.nl

KvK te Middelburg 74784145

Banknummer: NL21 INGB 0003 5991 18